Pravidlá ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018 a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ochrana Vášho súkromia pri používaní webovej stránky https://divokastrava.sk je mimoriadne dôležitá. Zodpovedná za ochranu osobných údajov predmetnej webovej stránky je Mgr. Diana Mozoláková (ďalej len „prevádzkovateľ“). Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sa nezverejňujú.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mgr. Diana Mozoláková

e-mail: dida@divokastrava.sk

tel. č.: +421 905 137 747

 

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sa budú spracúvať pri používaní webovej stránky https://divokastrava.sk sa rozumie kupujúci a každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom a účel spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na:

1.)    uzavretie kúpnej zmluvy (spracovanie objednávky) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, platobné údaje. Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie a následné plnenie z kúpnej zmluvy, spracovanie platby, prípadne výkonu iných súvisiacich činností. Poskytnutie požadovaných osobných údajov prevádzkovateľovi je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov, alebo poskytnutie len niektorých osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľovi pri uzatváraní kúpnej zmluvy, môže mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

2.)    marketing v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia v rozsahu e-mail. Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newsletterov (noviniek)

3.)    uplatňovanie práv dotknutých osôb v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia

 

Doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou, tak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať zaslaním správy na e-mailovú adresu dida@divokastrava.sk.

Osobné údaje spracúvané na základe zákona, napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sú spracúvané po dobu určenú v zákone.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracúva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy je ukladanie cookies povolené dotknutou osobou v prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich/ mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše/moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Práva dotknutej osoby

Medzi základné práva dotknutej osoby patrí:

1.) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom v zmysle článku 15 Nariadenia.  

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám:

a)      účely spracúvania;

b)      kategórie dotknutých osobných údajov;

c)      príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)     ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)      existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)       právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)      ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)      existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 

2.) Právo na opravu v zmysle článku 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

3.) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) v zmysle článku 17 Nariadenia.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)      dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu;

d)     osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)      osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)       osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

4.) Právo na obmedzenie spracúvania v zmysle článku 18 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)      dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)      spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

5.) Právo na prenosnosť údajov v zmysle článku 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)      sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a

b)      ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

6.) Právo namietať v zmysle článku 21 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

7.) Právo odvolať súhlas v zmysle článku 7 ods. 3 Nariadenia

Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

 

V zmysle článku 12 ods. 5 Nariadenia informácie poskytnuté podľa článkov 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a článku 34 Nariadenia sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:

a)      požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b)      odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

8.) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu v zmysle článku 77 Nariadenia

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením.

Dotknutá osoba môže podať sťažnosť:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27